ANBI

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland (ANBI)
De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland(VVPZH) in Zuid-Holland als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan de VVP bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Naam en gegevens:

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland
RSIN:816015314
KvK-nummer:40410324
Postadres:secretariaat : Nico Vreugdenhil
Tel.: 06 22616034 e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
Doelstelling:

De provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten is een
overkoepelend samenwerkings- en adviesorgaan t.b.v. de vrijzinnige protestanten in Zuid-Holland.
Bij de provinciale vereniging zijn de volgende leden aangesloten:
13 afdelingen (=plaatselijke verenigingen)
16 aangesloten colleges (=stichtingen en werkgroepen)
40 leden (=natuurlijke personen)

Het doel van de vereniging is de handhaving en versterking van het vrijzinnig geloofsklimaat in de Protestantse Kerk in Nederland, hoewel het werkterrein in principe beperkt blijft tot de provincie Zuid-Holland

De volgende werkzaamheden worden door de VVP Zuid-Holland uitgevoerd om dit doel te bereiken door:
Het eenmaal per jaar bijeenroepen van een algemene ledenvergadering.
Het eenmaal per jaar organiseren van een ontmoetingszondag ergens in Zuid-Holland.
Het eenmaal per jaar organiseren van een dag voor de predikanten van Zuid- Holland.
Het stimuleren van het bijeenroepen van regionale bijeenkomsten in Zuid-Holland.

Het adviseren en stimuleren van plaatselijke activiteiten.
Het in stand houden van een website, die tevens verwijst naar de websites van de
plaatselijke verenigingen en naar de landelijke vereniging van vrijzinnige protestanten.
Het verzenden van digitale nieuwsbrieven om bestuursleden, leden
en overige belangstellenden te informeren over de voorgenomen activiteiten.
Beleidsplan:
Link naar beleidsplan
Bestuur:
Voorzitter:Ds. mevr. Martine Wassenaar
secretaris : N. Vreugdenhil
penningmeester : dhr. P. L. Boogert
lid: dhr. M.A.de Bruin

lid:mevr. Marietje van Zoest

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag
Link naar het jaarverslag 2020
Financiële verantwoording

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084