Ledenwerving

PROVINCIALE VERENIGING
VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
IN ZUID-HOLLAND

Veel mensen voelen zich verbonden met het vrijzinnig gedachtengoed. In hun directe omgeving hebben ze echter geen mogelijkheid om in georganiseerde vorm van die betrokkenheid blijk te geven.

Hun woonplaats kent bijvoorbeeld geen afdeling van de VVH, die zich beijvert om daar waar het nodig is een vrijzinnig geluid te laten horen.

Het algemeen lidmaatschap van de provinciale VVP Zuid-Holland biedt de mogelijkheid om die verbondenheid
en steun wel tot uitdrukking te brengen.

Hier vindt u globaal de informatie waarvan we hopen dat deze u uitnodigt om de aanmeldingskaart in te sturen en lid te worden of om nadere informatie te vragen.

WAT IS VRIJZINNIG ZIJN ?

 

Wat “vrijzinnig-zijn” inhoudt is niet in enkele woorden weer te geven. Ook niet met die paar sleutelwoorden, al zijn er wel een aantal woorden, die bij een vrijzinnige geloofsbeleving horen.

Er bestaat geen vrijzinnige leer zoals er een christelijke leer is. Een vrijzinnige levenshouding betekent ruimte willen om in vrijheid zelf aan geloof en leven vorm en uitdrukking te geven.

Vrijzinnige christenen laten zich inspireren door geschriften uit de joodse en de christelijke traditie, maar zij willen niet opgelegd krijgen hoe ze de bijbel moeten lezen. Het gaat ze niet om instituties en dogma’s maar om het besef dat de mens vertrekpunt is van religieuze bezinning. En het gaat om humanitaire betrokkenheid.

Daarbij zijn aloude waarden van verdraagzaamheid, openheid, en sociale verantwoordelijkheid kenmerkend en onlosmakelijk aan vrijzinnig denken en geloven verbonden.

Vrijzinnige christenen voelen zich thuis in een levensklimaat waarin verscheidenheid tot verrijking kan leiden. Hiermee is uiteraard nog lang niet alles gezegd, maar het geeft een indicatie waar men bij “vrijzinnig-zijn” aan kan denken.

WAAR STAAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN VOOR ?

Vrijzinnige Protestanten kunnen op diverse manieren georganiseerd zijn, zoals door lid te zijn van een plaatselijke, een provinciale of van de landelijke vereniging.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland is een beweging van mensen en groepen, die is aan te merken als modaliteitsvereniging. Als zodanig maakt zij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij leeft met de gehele kerk uit het evangelie van Jezus Christus, dat zowel gave als opdracht is, en dat oproept tot eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke geloofservaring. Deze boodschap kreeg gestalte in Jezus van Nazareth, die in de geloofstraditie van zijn volk de toekomstdroom van vrede en gerechtigheid in woord en daad nabij bracht.

In onze geloofsgemeenschappen krijgt deze boodschap o.a. gestalte in de verbetering van persoonlijke verhoudingen en van structuren in de samenleving, de zorg voor een kerk die niet bij voorbaat grenzen stelt, het zorgvuldig omgaan met natuur, cultuur en wetenschap en het weerstand bieden aan dogmatisme, fundamentalisme en materialisme.
De overgeleverde waarden en waarheden worden in veranderde tijden steeds weer getoetst op hun zeggingskracht. De VVP is (anders gezegd) een binnenkerkelijke ruimte voor mensen die zoeken en voor mensen die zich niet willen of kunnen binden.

WAT DOET DE PROVINCIALE VVP ZUID-HOLLAND ?

De provinciale vereniging is een overkoepelend samenwerkings- en adviesorgaan ten behoeve van de vrijzinnige protestanten in Zuid-Holland.

De belangrijkste eigen activiteiten zijn het beleggen van een jaarlijkse ontmoetingszondag, bij voorkeur in een historisch kerkgebouw, een jaarlijkse predikantendag.

Ook wordt geattendeerd op het verschijnen van waardevolle boeken m.b.t. de vrijzinnige levensbeschouwing. En natuurlijk laten we overal waar dat gewenst of noodzakelijk is een vrijzinnig geluid horen
in samenwerking met de landelijke VVP, waarmee op meerdere wijzen contacten onderhouden worden.

WAAROM LID WORDEN VAN DE PROVINCIALE VERENIGING ?

Omdat we uw steun hard nodig hebben! Als u lid bent van een plaatselijke vereniging behoeft u niet apart lid te worden van de provinciale vereniging.
Via de plaatselijke VVP bent u automatisch aangesloten. Maar als er in uw woonplaats of stadsdeel geen afdeling is kunt u rechtstreeks lid worden van de provinciale vereniging. Dit laatste geldt ook als u lid bent van of betrokken bent bij een Vrijzinnig Hervormde Gemeente. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 40,- per jaar.
Tevens ontvangt u hiervoor een aantal keren per jaar het blad Vrijzinnig.

U ontvangt daarnaast uiteraard ook regelmatig informatie over de provinciale activiteiten. U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van de antwoordkaart, die u op een vervolgbladzijde aantreft. Ook is het mogelijk om via deze kaart nadere informatie te vragen.

DE OPENHEID EN DE RUIMTE VAN DE VRIJZINNIGHEID.

Hoewel openheid een kernwoord voor vrijzinnigheid is, blijkt er een soort van geslotenheid in de structuren van de VVP te zitten. Althans als men de VVP door de bril van buitenstaanders beziet, die menen te maken te hebben met een verzameling kleine gemeentes met veelal oudere leden. Dit uiterlijke kenmerk is kennelijk bezwarend genoeg om te maken dat men in het algemeen geen behoefte meer voelt zich nader van de inhoud op de hoogte te stellen. Tegelijkertijd leeft er bij veel vrijzinnige leden iets van terughoudendheid ten aanzien van het delen van het geloof met anderen. Hoewel er voldoende ruimte is voor geloof dat is gebaseerd op ervaring, naast het geloof met een meer rationele inslag, ontbreekt het aan vrijmoedigheid om het vrijzinnige geloof zo te verwoorden dat anderen daardoor worden aangetrokken. De vraag is dan ook:
“Waarom vindt de VVP onvoldoende aansluiting bij andere moderne gelovigen?”
De constatering is blijkbaar dat de VVP niet goed voor het voetlicht kan brengen waar ze inhoudelijk voor staat, waardoor andere moderne gelovigen dus ook niet de verwantschap zien die VVP’ers wel zien.
De VVP zal daarom meer het belang en het nut van vrijzinnig geloven gaan benadrukken en actiever het vrijzinnige gedachtengoed inbrengen binnen het geloofsgesprek en het gesprek over kerkelijk beleid.

Dus:

de VVP gaat zich meer profileren als een beweging, het belang en het nut van vrijzinnig geloven uiten en het vrijzinnige gedachtengoed etaleren.
Is het onderstaande een eigentijds profiel van de vrijzinnigheid? “Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, geworteld in het christendom, kritisch naar tradities, open naar cultuur en wetenschap en gericht op menselijkheid. Zij neemt hiermee haar plaats in binnen de pluriformiteit van levensbeschouwelijk Nederland, waarbij het gesprek met andere gelovigen in alle openheid

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084