Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG VVP ZUID-HOLLAND OVER 2019/2020
 
Bestuurssamenstelling
Voorzitters:                                       ds. Roel Braakhuis / ds. Jaap Huttenga
Penningmeester:                             Peter Boogert
Secretaris:                                          Nico Vreugdenhil
Webmaster:                                       Maarten de Bruin
Bestuurslid + Notulist:                   Peter van Essen
Bestuurslid:                                       Martine Wassenaar
De penningmeester, Peter Boogert, is aftredend na 15 Jaar bestuurslidmaatschap.
We zijn nog steeds op zoek naar een vervanger (ster) voor hem.
 
Bijeenkomst Predikanten
Deze is in 2019 niet gehouden.
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2019 en 2020 zes keer op verschillende locaties in Zuid Holland.
Op 10 april 2019 is er wederom een gezamenlijke bijeenkomst geweest met het Landelijke en Provinciale bestuur. Onderwerp was de toekomst van het Landelijk Bestuur van de VVP. De aangepaste beleidsnotitie, waarin diverse scenario’s voor de komende vijf jaar worden benoemd, is met elkaar besproken.
 
Algemene ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 november 2019 in de Oude Kerk te Naaldwijk is gesproken over een vervolg aan de kennismakingsgesprekken die Ellen Verheul en Peter Boogert in de Provincie hebben gehouden. Op een digitaal rondgestuurd verzoek of er behoefte is aan nader contact is geen respons gekomen.
Tijdens de vergadering is als bestuurslid afscheid genomen van Ellen Verheul.
De zorg omtrent de krapte aan bestuursleden in de Provincie is met elkaar gedeeld.
 
Landelijke VVP
De Landelijke VVP heeft een vijftal commissies opgericht die zich over de toekomst van de (landelijke) VVP gaan beraden. Deze commissies bestaan uit bestuursleden en leden uit de provincies.
  • Commissie Geld en leden
  • Commissie Promotie, PR en Publicaties
  • Commissie Contact met de leden
  • Commissie Vrijzinnig gedachtengoed
  • Commissie Opheffen / Wijziging Vereniging
Het is de bedoeling dat de commissies in een jaar informatie verzamelen door onderzoek te doen, in gesprek te gaan met besturen en leden en te luisteren naar verhalen om zo met aanbevelingen te komen. Op basis hiervan zullen vervolgstappen worden genomen. De commissie Contact met de leden zal brieven met een aantal vragen verzenden naar alle Aangesloten Colleges en Verenigingen in Nederland. Voor Zuid Holland zullen het Landelijk en Provinciaal Bestuur samenwerken en gebruik maken van de reeds opgedane kennis..
 
Ontmoetingszondag Houtrustkerk te Den Haag
We kunnen terugblikken op een fraaie Ontmoetingszondag op 25 augustus in de Houtrustkerk te Den Haag. 70 belangstellenden genoten van een mooie dienst met na afloop een gevarieerd programma. De weergoden waren ons goed gezind maar nogmaals dank aan de organisatie !
De Ontmoetingszondag 2020 zal op 23 augustus in Ammerstol plaats vinden. Noteert u de datum alvast, nadere informatie volg nog.
 
Ledenbestand
VVP Afdelingen:                   11
Aangesloten colleges:         14
Verspreide leden:                  56
 
Website
Onze website www.vrijzinnig.net wordt regelmatig bijgewerkt door onze webmaster.
Uw informatie van de plaatselijke activiteiten ontvangt hij graag via het e-mailadres
 
’s-Gravenzande 20 januari 2020
Secretaris Nico Vreugdenhil

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084